KONKURS DLA FANÓW

FullSizeRender

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs dla Fanów” dalej zwany jest: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na Facebookowym profilu magazynu Nasza Historia.
4. Konkurs rozpocznie się dnia 20 października 2014, a zakończy najpóźniej dnia 22 października 2014 roku (o godzinie 23:59). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 23 października 2014 roku.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest/zostanie Fanem profilu magazynu Nasza Historia na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu magazynu Nasza Historia i tym samym zyskała status Fana
2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3
NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Nagrodami w Konkursie jest pięć egzemplarzy książki ’Generał Stalina. Życie Gieorgija Żukowa” Geoffreya Robertsa.
2. Nagrodę zdobędą ci Uczestnicy, którzy jako pierwsi poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe: „Kto dowodził szturmem na Berlin?” Należy podać wszystkie nazwiska.
3. Zadaniem Uczestników jest przesłanie, w komentarzu pod postem informującym o Konkursie, na profilu Naszej Historii, poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o zwycięstwie w komentarzu pod wpisem informującym o konkursie na profilu Naszej Historii, w dniu zakończenia Konkursu lub wcześniej, jeśli zostanie udzielonych dziesięć poprawnych odpowiedzi.
7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe w prywatnej wiadomości do Naszej Historii, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
9. Przekazanie nagrody nastąpi drogą pocztową.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dane osobowe
Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

§ 5
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://blogi.polskatimes.pl/naszahistoria/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.
7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fan page na portalu Facebook

*REGULAMIN KONKURSU NA LATO*

IMG_20140604_200639

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs na lato” dalej zwany jest: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na Facebookowym profilu magazynu Nasza Historia.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 4 lipca 2014, a zakończy najpóźniej dnia 4 lipca 2014 roku (o godzinie 23:59). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 5 lipca 2014 roku.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest/zostanie Fanem profilu magazynu Nasza Historia na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu magazynu Nasza Historia i tym samym zyskała status Fana

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Nagrodami w Konkursie są trzy egzemplarze książki ‚1913, rok przed burzą” Floriana Illiesa

2. Nagrodę zdobędą ci Uczestnicy, którzy jako pierwsi poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe: Ile książek znajduje się w dorobku autora powieści „1913, rok przed burzą”?

3. Zadaniem Uczestników jest przesłanie, w komentarzu pod postem informującym o Konkursie, na profilu Naszej Historii, poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o zwycięstwie w komentarzu pod wpisem informującym o konkursie na profilu Naszej Historii, w dniu zakończenia Konkursu lub wcześniej, jeśli zostanie udzielonych dziesięć poprawnych odpowiedzi.

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe w prywatnej wiadomości do Naszej Historii, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

9. Przekazanie nagrody nastąpi drogą pocztową.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dane osobowe

  1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
  2.  Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
  3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://blogi.polskatimes.pl/naszahistoria/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.

7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fan page na portalu Facebook

Nasza Historia Gdańsk 7-8Na letnie miesiące, wraz z Dziennikiem Bałtyckim, przygotowaliśmy wiele poruszających, ale i zabawnych opowieści z historii Pomorza i Trójmiasta.

Z tej humorystycznej strony prezentujemy chociażby historię festwialu piosenki w Sopocie. Opowiadamy liczne anegdoty, zdradzamy kaprysy gwiazd wielkiego formatu, a także przygody, które przeżywali organizatorzy oraz artyści przez wszystkie lata trwania festiwalu.

Ale na tym nie koniec! Oto co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na lato:

TRÓJMIASTO

Wiele twarzy prałata –  Henryk Jankowski wymyka się jednoznacznym ocenom. Cieniem na zasługach sprzed 1989 r. kładzie się jego działalność w wolnej już Polsce.

Zygmunt Kurek – nauczyciel z karabinem i kamerą  Burzliwe losy polskiego nauczyciela z Wolnego Miasta Gdańska.

Sopocki festiwal mniej oficjalnie  Występującym w Operze Lesnej piosenkarzom zawdzięczamy wiele przebojów i jeszcze więcej anegdot.

Gdyńska Operacja Żagiel  Czterdzieści lat temu odbyła się impreza, dzięki której mogliśmy poczuć powiew Zachodu.

Bunkry z Bobolina – Jak kolekcjoner uratował unikatowe niemieckie schrony.

Zabójczy rozkaz z Kasino-Hotel – Decyzję o mordowaniu osób niepełnosprawnych Hitler podjął w Sopocie.

Nieostrożność pocztyliona Salonky’ego – Morderstwo w lesie za dwie sakwy złota popełnione w XVIII wieku, a wykorzystane przez propagandę hitlerowską.  

Pomorze ma swoje tajemnice –  Jolanta Nitkowska-Węglarz opowiada o zagadkach przeszłości.

POLSKA

Podziemna wojna Powstańców Warszawskich – wszystko o ewenemencie na światową skalę, jakim było bojowe i ewakuacyjne zastosowanie w Powstaniu sieci miejskich kanałów. Przedstawiamy tajemnice mrocznego labiryntu, w którym musieli się poruszać powstańcy. Materiałowi towarzyszy niepowtarzalna infografika.

Akcja Burza – Czy mogliśmy pokonać Niemców? Czy Armia Krajowa w 1944 roku miała potencjał wystarczający do wyswobodzenia kraju i jakiekolwiek szanse na realizację założeń planu „Burzy”?

Wojciech Jaruzelski – aparatczyk doskonały. 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989? Co łączy te daty? To proste – za każdym razem Jaruzelski awansował. Jego kariera w PRL wiodła tylko w jednym kierunku – w górę.

Królowie transformacji – przypominamy aferę ART-B i złote dni Bagsika i Gąsiorowskiego – czasy, gdy pod ich skrzydła garnęli się polscy artyści, politycy i dziennikarze.

W niewyjaśnionych okolicznościach – dający do myślenia katalog najbardziej tajemniczych zabójstw i samobójstw początków III RP.

Lato w PRL – Kaowcy, wczasy, kempingi, zatłoczone pociągi i pekaesy – czyli zapomniane oblicza wypoczynku w Polsce Ludowej.

Prawdziwa historia „Tulipana” – 2000 kobiet i 27 ucieczek Jerzego Kalibabki, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta czasów PRL. To naprawdę nie był tylko film.

Tajemnice Harendy – wszystko o szaleństwach zakopiańskiej bohemy w Dwudziestoleciu.

ŚWIAT

Kulisy puczu Janajewa Czy na skutek przewrotu w Moskwie Związek Radziecki mógł przetrwać? Do czego nie posunęli się twardogłowi?

Wojny propagandowe – Antony Beevor o zmieniających się strategiach reżimowych propagandystów.

Twarze Cosa Nostry – tajemnice najpotężniejszej organizacji przestępczej w historii świata.

1913 – ostatni rok Belle Epoque

POP

Elizabeth Taylor – ikona stylu

Duński Trójkąt – piękna Matylda, szalony król i ktoś jeszcze

Historia maszyn do szycia

Kostka Rubika, Laserowa harfa, Tchoukball, Świątynia Lotosu – i wiele innych ciekawostek z historii popkultury.

Miłej lektury!

_______________________________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj: E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Więcej o miesięczniku i jego regionalnych wersjach możesz dowiedzieć się tutaj: NASZA HISTORIA.PL

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU

Nasza Historia Lublin 7-8W Naszej Historii Lublin, przygotowanej we współpracy z Kurierem Lubelskim, przeczytają Państwo o ważnych wydarzeniach z historii regionu. Także o tych, które miały miejsce w gorące, letnie miesiące.

Jednym z nich były strajki, które w 1980 roku przetoczyły się przez Lubelszczyznę. Choć dzisiaj są, niesłusznie, nieco zapomniane, wówczas wiedziano o nich w całym kraju. Przez kilka dni lipca zastrajkowało niemal 150 zakładów pracy. Gdyby nie Lubelski Lipiec, nie byłoby Sierpnia na Wybrzeżu.

A o czym jeszcze przeczytają Państwo w wydaniu na lato? Prezentujemy wszystkie tematy:

LUBLIN

Zanim przyszedł Sierpień – Zapomniane masowe strajki 1980 roku  na Lubelszczyźnie.

Po raz pierwszy w Polsce Ludowej stanęła kolej – Michał Kasprzak, jeden z liderów strajku w lubelskiej Lokomotywowni PKP w lipcu 1980 r., obala niektóre mity związane z protestem.

Słynny Patek pochodził z Piask –  Dom, w którym mieszkał twórca najsłynniejszych zegarków, stoi w Piaskach do dziś przy ulicy Lubelskiej 60.

Koszmar lipcowych dni – Żyli obok siebie w zgodzie: Polacy, Ukraińcy. Ale wraz z wybuchem II wojny światowej wszystko się zmieniło. Lublinianie, którzy przeżyli rzeź wołyńską, do dziś śnią po nocach koszmary.

To było ludobójstwo – Nawet błędy państwa polskiego nie mogą usprawiedliwiać ludobójstwa OUN-UPA na bezbronnej ludności ludności polskiej- mówi w rozmowie Leon Popek.

Wawelskie arrasy uratowane – Przed rabunkiem i wywiezieniem do Niemiec we wrześniu 1939 roku ten cenny zabytek uratowali gospodarze z Lubelszczyzny. A arrasy przypłynęły do nich Wisłą na… galerze węglowej.

Milczeliśmy. Nikt o nic nie pytał – Opowieść o przewożeniu dwukonną furmanką wawelskich skarbów.

Donżon w stylu romańskim –  Historycy spierają się, kto był fundatorem wieży kamienno-ceglanej na wzgórzu zamkowym. Jedno, co jest pewne, że wzniesiono ją w XIII wieku i to chyba w drugiej jego połowie.

Francuski luksus po lubelsku – Ciekawa historia muzeum w Kozłówce nazywanego „francuskim Wersalem”, które w tym roku obchodzi 70- lecie istnienia.

POLSKA

Podziemna wojna Powstańców Warszawskich – wszystko o ewenemencie na światową skalę, jakim było bojowe i ewakuacyjne zastosowanie w Powstaniu sieci miejskich kanałów. Przedstawiamy tajemnice mrocznego labiryntu, w którym musieli się poruszać powstańcy. Materiałowi towarzyszy niepowtarzalna infografika.

Akcja Burza – Czy mogliśmy pokonać Niemców? Czy Armia Krajowa w 1944 roku miała potencjał wystarczający do wyswobodzenia kraju i jakiekolwiek szanse na realizację założeń planu „Burzy”?

Wojciech Jaruzelski – aparatczyk doskonały. 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989? Co łączy te daty? To proste – za każdym razem Jaruzelski awansował. Jego kariera w PRL wiodła tylko w jednym kierunku – w górę.

Królowie transformacji – przypominamy aferę ART-B i złote dni Bagsika i Gąsiorowskiego – czasy, gdy pod ich skrzydła garnęli się polscy artyści, politycy i dziennikarze.

W niewyjaśnionych okolicznościach – dający do myślenia katalog najbardziej tajemniczych zabójstw i samobójstw początków III RP.

Lato w PRL – Kaowcy, wczasy, kempingi, zatłoczone pociągi i pekaesy – czyli zapomniane oblicza wypoczynku w Polsce Ludowej.

Prawdziwa historia „Tulipana” – 2000 kobiet i 27 ucieczek Jerzego Kalibabki, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta czasów PRL. To naprawdę nie był tylko film.

Tajemnice Harendy – wszystko o szaleństwach zakopiańskiej bohemy w Dwudziestoleciu.

ŚWIAT

Kulisy puczu Janajewa Czy na skutek przewrotu w Moskwie Związek Radziecki mógł przetrwać? Do czego nie posunęli się twardogłowi?

Wojny propagandowe – Antony Beevor o zmieniających się strategiach reżimowych propagandystów.

Twarze Cosa Nostry – tajemnice najpotężniejszej organizacji przestępczej w historii świata.

1913 – ostatni rok Belle Epoque

POP

Elizabeth Taylor – ikona stylu

Duński Trójkąt – piękna Matylda, szalony król i ktoś jeszcze

Historia maszyn do szycia

Kostka Rubika, Laserowa harfa, Tchoukball, Świątynia Lotosu – i wiele innych ciekawostek z historii popkultury.

Miłej lektury!

_______________________________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj: E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Więcej o miesięczniku i jego regionalnych wersjach możesz dowiedzieć się tutaj: NASZA HISTORIA.PL

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU

Nasza Historia Łódź 7-8

Na lato we współpracy z Dziennikiem Łodzkim przygotowaliśmy dla Państwa dużą dawkę opowieści o ważnych postaciach i wydarzeniach z historii Łodzi.

Świętujemy rocznicę urodzin wspaniałego łodzianina Jana Machulskiego. Choć nie ma go już wśród nas, jego filmy i kreacje aktorskie na zawsze odcisnęły ślad w umysłach pasjonatów polskiej kinematografii. Przypominamy nie tylko najważniejsze wydarzenia z jego biografii ale także nieznane anegdoty.

O czym jeszcze mogą Państwo przeczytać w nowym wydaniu? Oto spis wszystkich tematów:

ŁÓDŹ

Kwinto. Vabank i ucho od śledzia – W lipcu mija osiemdziesiąta szósta rocznica urodzin wybitnego aktora, cenionego reżysera i niezapomnianego łodzianina Jana Machulskiego. Przedstawiamy sylwetkę wspaniałego „Kwinty”.

Życie jest grą, a świat boiskiem – Piłka zawdzięcza Włodkowi Smolarkowi wiele, bo dał jej z siebie wszystko.

Łódzkie podróbki – W Łodzi fałszowano wszystko – bilety, farbę, a nawet mąkę

Litzmannstadt Ghetto, sprawna fabryka – W połowie sierpnia 1944 roku Niemcy rozpoczęli likwidację getta na Bałutach.

Funkcjonariusz kuty na 4 nogi – Od lat towarzyszyły ludziom na wojnach podczas pożarów i meczów. O kim mowa? O koniach oczywiście.

Zdjęcie z Hitlerem uratowało jej życie – „Gratuluję małej Polce” – miał powiedzieć Hitler. „Pan też jest niewysoki” – odpowiedziała. Przedstawiamy historię Marii Kwaśniewskiej – Malaszewskiej, sportsmenki i konspiratorki, której największą bronią było prywatne zdjęcie z Hitlerem.

Znad Warty pod Grunwald – Sieradzenie są dumni z udziału swojej chorągwi w bitwie pod Grunwaldem.

Skarby Łodzi – Niewielu wie, że w łódzkim archiwum jest list napisany przez królową Bonę.

Pitaval. Zabójstwo Magdy Sobczak – Do dziś zastanawia to, dlaczego dziewczyna nawet się nie broniła

POLSKA

Podziemna wojna Powstańców Warszawskich – wszystko o ewenemencie na światową skalę, jakim było bojowe i ewakuacyjne zastosowanie w Powstaniu sieci miejskich kanałów. Przedstawiamy tajemnice mrocznego labiryntu, w którym musieli się poruszać powstańcy. Materiałowi towarzyszy niepowtarzalna infografika.

Akcja Burza – Czy mogliśmy pokonać Niemców? Czy Armia Krajowa w 1944 roku miała potencjał wystarczający do wyswobodzenia kraju i jakiekolwiek szanse na realizację założeń planu „Burzy”?

Wojciech Jaruzelski – aparatczyk doskonały. 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989? Co łączy te daty? To proste – za każdym razem Jaruzelski awansował. Jego kariera w PRL wiodła tylko w jednym kierunku – w górę.

Królowie transformacji – przypominamy aferę ART-B i złote dni Bagsika i Gąsiorowskiego – czasy, gdy pod ich skrzydła garnęli się polscy artyści, politycy i dziennikarze.

W niewyjaśnionych okolicznościach – dający do myślenia katalog najbardziej tajemniczych zabójstw i samobójstw początków III RP.

Lato w PRL – Kaowcy, wczasy, kempingi, zatłoczone pociągi i pekaesy – czyli zapomniane oblicza wypoczynku w Polsce Ludowej.

Prawdziwa historia „Tulipana” – 2000 kobiet i 27 ucieczek Jerzego Kalibabki, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta czasów PRL. To naprawdę nie był tylko film.

Tajemnice Harendy – wszystko o szaleństwach zakopiańskiej bohemy w Dwudziestoleciu.

ŚWIAT

Kulisy puczu Janajewa Czy na skutek przewrotu w Moskwie Związek Radziecki mógł przetrwać? Do czego nie posunęli się twardogłowi?

Wojny propagandowe – Antony Beevor o zmieniających się strategiach reżimowych propagandystów.

Twarze Cosa Nostry – tajemnice najpotężniejszej organizacji przestępczej w historii świata.

1913 – ostatni rok Belle Epoque

POP

Elizabeth Taylor – ikona stylu

Duński Trójkąt – piękna Matylda, szalony król i ktoś jeszcze

Historia maszyn do szycia

Kostka Rubika, Laserowa harfa, Tchoukball, Świątynia Lotosu – i wiele innych ciekawostek z historii popkultury.

Miłej lektury!

_______________________________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj: E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Więcej o miesięczniku i jego regionalnych wersjach możesz dowiedzieć się tutaj: NASZA HISTORIA.PL

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU

Nasza Historia Wrocław 7-8

Na letnie miesiące oddajemy w Państwa ręce całą moc artykułów o historii Dolnego Śląska – tej bardzo dawnej i tej dość współczesnej.

Niedawno obchodziliśmy rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. Prezydent kilkakrotnie wówczas powtarzał, że nie ma wolności bez solidarności. I Solidarność właśnie jest tematem przewodnim bieżącego numeru Naszej Historii, przygotowanego we współpracy z Gazetą Wrocławską. Władysław Frasyniuk, który trafił na okładkę magazynu, a także jego koledzy przypominają jak wyglądało budowanie regionalnych struktur niezależnych i samorządnych związków zawodowych.

A oto co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na lipiec i sierpień:

WROCŁAW

Wolność zatrzymała się na przystanku „Grabiszyńska” – Frasyniuk, Turkowski, Przydział, Surowiec – to tylko niektóre postacie, które we Wrocławiu budowały Solidarność. Przypominamy, że również na Dolnym Śląsku nie byłoby wolności bez Solidarności.

Chaos, kac, narwy i rosnąca agresja. – To właśnie według historyków były przyczyny zbrodni zwanej lubińską. Wówczas to trzech manifestantów z Lubina zginęło podczas strajków solidarnościowych z rąk milicji. Zbrodnia tym bardziej bolesna, że dokonana w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

Riese: podziemia owiane mroczną tajemnicą – W lipcu 1964 roku do Walimia przyjechała ekspedycja Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Miała wyjaśnić zagadkę kompleksu Riese w Górach Sowich.

Hazard, babeczki i muzyka – To właśnie były ulubione rozrywki królowej Francji Marii Leszczyńskiej, która urodziła się w Trzebnicy.

Czas youngtimerów – Koszmarne legendy i ich druga młodość, czyli Fiaty, Syreny, Warszawy. Dlaczego dziś chcą nimi jeździć młodzi ludzie?

Starszy Sierżant Jan Kusek – Był bohaterem czerwonych beretów, zaś wojsko Polski Ludowej opuszczał w kajdankach. Przypominamy historię lotniska i riun hitlerowskiej radiostacji w Stanisławowie, które owiane są tajemnicą.

Polacy ramię w ramię z NATO – Niebawem minie 20 lat od pierwszych ćwiczeń, w których uczestniczyli żołnierze państw NATO i dawnego układu Warszawskiego. To był przełom.

POLSKA

Podziemna wojna Powstańców Warszawskich – wszystko o ewenemencie na światową skalę, jakim było bojowe i ewakuacyjne zastosowanie w Powstaniu sieci miejskich kanałów. Przedstawiamy tajemnice mrocznego labiryntu, w którym musieli się poruszać powstańcy. Materiałowi towarzyszy niepowtarzalna infografika.

Akcja Burza – Czy mogliśmy pokonać Niemców? Czy Armia Krajowa w 1944 roku miała potencjał wystarczający do wyswobodzenia kraju i jakiekolwiek szanse na realizację założeń planu „Burzy”?

Wojciech Jaruzelski – aparatczyk doskonały. 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989? Co łączy te daty? To proste – za każdym razem Jaruzelski awansował. Jego kariera w PRL wiodła tylko w jednym kierunku – w górę.

Królowie transformacji – przypominamy aferę ART-B i złote dni Bagsika i Gąsiorowskiego – czasy, gdy pod ich skrzydła garnęli się polscy artyści, politycy i dziennikarze.

W niewyjaśnionych okolicznościach – dający do myślenia katalog najbardziej tajemniczych zabójstw i samobójstw początków III RP.

Lato w PRL – Kaowcy, wczasy, kempingi, zatłoczone pociągi i pekaesy – czyli zapomniane oblicza wypoczynku w Polsce Ludowej.

Prawdziwa historia „Tulipana” – 2000 kobiet i 27 ucieczek Jerzego Kalibabki, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta czasów PRL. To naprawdę nie był tylko film.

Tajemnice Harendy – wszystko o szaleństwach zakopiańskiej bohemy w Dwudziestoleciu.

ŚWIAT

Kulisy puczu Janajewa Czy na skutek przewrotu w Moskwie Związek Radziecki mógł przetrwać? Do czego nie posunęli się twardogłowi?

Wojny propagandowe – Antony Beevor o zmieniających się strategiach reżimowych propagandystów.

Twarze Cosa Nostry – tajemnice najpotężniejszej organizacji przestępczej w historii świata.

1913 – ostatni rok Belle Epoque

POP

Elizabeth Taylor – ikona stylu

Duński Trójkąt – piękna Matylda, szalony król i ktoś jeszcze

Historia maszyn do szycia

Kostka Rubika, Laserowa harfa, Tchoukball, Świątynia Lotosu – i wiele innych ciekawostek z historii popkultury.

Miłej lektury!

_______________________________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj: E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Więcej o miesięczniku i jego regionalnych wersjach możesz dowiedzieć się tutaj: NASZA HISTORIA.PL

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sierpnia będziemy obchodzić tę najbardziej warszawską z rocznic polskiej historii. W warszawskim wydaniu Naszej Historii nie mogło więc zabraknąć materiałów o Powstaniu.Tym heroicznym akcie II Wojny Światowej sprzed 70 lat – po którym nasze miasto już nigdy nie było takie jak wcześniej – dotyczy to przecież i jego struktury społecznej, i zbiorowej pamięci, i nawet architektury.

Nasza Historia Warszawa 7-8

 

W lipcowo-sierpniowym numerze Naszej Historii mogą więc Państwo przeczytać i o tych najmniej znanych stronach Powstania Warszawskiego – którym poświęciliśmy materiał okładkowy, i o momencie największej chwały Powstańców – czyli zdobyciu PAST-y, i o ewenemencie militarnym na światową skalę, jakim było wykorzystanie przez żołnierzy Warszawy labiryntu podziemnego miasta.

Na tym oczywiście nie koniec – jest znacznie więcej i o naszym mieście, i o naszym kraju. Z pomocą londyńskiej redakcji The Times stworzyliśmy też – jak co miesiąc – dla państwa sekcję poświęconą historii powszechnej.  Oto, co dokładnie przygotowaliśmy dla Państwa do czytania na 100 stronach lipcowo-sierpniowego warszawskiego wydania magazynu NASZA HISTORIA:

WARSZAWA

Powstanie Warszawskie, jakiego nie znamy – Powstańcze stołówki i potańcówki. Kino i handel. Słowacy, Grecy i Ormianie na warszawskich barykadach.  Jednym słowem – wszystko, czego nie wiedziałeś o Powstaniu.

Podziemna wojna Powstańców Warszawskich – wszystko o ewenemencie na światową skalę, jakim było bojowe i ewakuacyjne zastosowanie w Powstaniu sieci miejskich kanałów. Przedstawiamy tajemnice mrocznego labiryntu, w którym musieli się poruszać powstańcy. Materiałowi towarzyszy niepowtarzalna infografika.

Powstańczy Szczyt – czyli PAST-a zdobyta! Rekonstruujemy najbardziej chwalebne dni Powstania.

Mokotowska – kawałek Paryża w Warszawie – budynek po budynku prezentujemy jedną z najciekawszych ulic naszego miasta, gdzie secesja spotyka się na każdym rogu z modernizmem. A współczesny luksus ze wspaniałą przeszłością miasta. Dołączamy precyzyjny, infograficzny plan ulicy!

Płatna miłość w peerelowskiej Warszawie. Jak polowano na arabskiego sutenera Ahmeda M.? Ile brały i gdzie pracowały dewizówki? Dlaczego większość prostytutek pracowała dla SB? Przedstawiamy mapę erotycznego czarnego rynku w stolicy.

Pierwsza redakcja Piotra Kraśki. Historia “Ucznia Polskiego” – opozycyjnej gazety wydawanej przez 10 lat  w podziemiu przez kolejne pokolenia warszawskich licealistów. Byli wśród nich późniejsi dziennikarze, politycy i artyści.

Wampir wpada w stolicy – historia seryjnego mordercy kobiet z Gałkowa, schwytanego dopiero po kolejnym mordzie popełnionym nietypowo – bo w Warszawie.

POLSKA

Akcja Burza – Czy mogliśmy pokonać Niemców? Czy Armia Krajowa w 1944 roku miała potencjał wystarczający do wyswobodzenia kraju i jakiekolwiek szanse na realizację założeń planu „Burzy”?

Wojciech Jaruzelski – aparatczyk doskonały. 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989? Co łączy te daty? To proste – za każdym razem Jaruzelski awansował. Jego kariera w PRL wiodła tylko w jednym kierunku – w górę.

Królowie transformacji – przypominamy aferę ART-B i złote dni Bagsika i Gąsiorowskiego – czasy, gdy pod ich skrzydła garnęli się polscy artyści, politycy i dziennikarze.

W niewyjaśnionych okolicznościach – dający do myślenia katalog najbardziej tajemniczych zabójstw i samobójstw początków III RP.

Lato w PRL – Kaowcy, wczasy, kempingi, zatłoczone pociągi i pekaesy – czyli zapomniane oblicza wypoczynku w Polsce Ludowej.

Prawdziwa historia „Tulipana” – 2000 kobiet i 27 ucieczek Jerzego Kalibabki, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta czasów PRL. To naprawdę nie był tylko film.

Tajemnice Harendy – wszystko o szaleństwach zakopiańskiej bohemy w Dwudziestoleciu.

ŚWIAT

Kulisy puczu Janajewa Czy na skutek przewrotu w Moskwie Związek Radziecki mógł przetrwać? Do czego nie posunęli się twardogłowi?

Wojny propagandowe – Antony Beevor o zmieniających się strategiach reżimowych propagandystów.

Twarze Cosa Nostry – tajemnice najpotężniejszej organizacji przestępczej w historii świata.

1913 – ostatni rok Belle Epoque

POP

Elizabeth Taylor – ikona stylu

Duński Trójkąt – piękna Matylda, szalony król i ktoś jeszcze

Historia maszyn do szycia

Kostka Rubika, Laserowa harfa, Tchoukball, Świątynia Lotosu – i wiele innych ciekawostek z historii popkultury.

Miłej lektury!

SPIS TREŚCI DZIAŁÓW OGÓLNOPOLSKICH

Polska Spis

Zapraszamy!

______________________________________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj: E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Więcej o miesięczniku i jego regionalnych wersjach możesz dowiedzieć się tutaj: NASZA HISTORIA.PL

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU

Nasza Historia Poznań 7-8Przedstawiamy Państwu wakacyjne wydanie poznańskie i wielkopolskie Naszej Historii. A w nim świetne teksty o pasjonującej historii regionu – przygotowane we współpracy z redakcją Głosu Wielkopolskiego.

W lipcowo-sierpniowym numerze magazynu piszemy między innymi o tajemnicy głośnego 20 lat temu morderstwa Afrodyty, córki piosenkarki Eleni. Ale także o barbarzyńskim zniszczeniu Kalisza przez Niemców na początku I wojny światowej i o wizycie w Poznanie gigantycznego zeppelina. Warto też poznać historię poznańskiego Hansa Klossa – czyli asa peerelowskiego wywiadu działającego w RFN.

Oto, co przygotowaliśmy dla Państwa do czytania w najnowszym numerze Naszej Historii:

POZNAŃ

Rozstrzelane miasto – planowe, systematyczne i bezwzględne burzenie Kalisza w pierwszych dniach I wojny światowej wyznaczyło nowe, przerażające standardy zbrodni wojennej. Przedstawiamy szczegółową historię zagłady miasta – którego straty w zabudowie oceniano na 95 procent!

Zeppelin nad Poznaniem – owiana tajemnicą wizyta podniebnego giganta w największym mieście regionu. Nieznany epizod z I wojny światowej.

Poznański Hans Kloss – Nieprawdopodobna historia agenta wywiadu PRL, który podszył się pod zaginionego w czasie wojny syna pewnej niemieckiej rodziny. W tej operacji peerelowskie służby posunęły się naprawdę daleko.

 Strzał w serce Afrodyty – jak zginęła córka uwielbianej przez Polaków piosenkarki Eleni?

POLSKA

Podziemna wojna Powstańców Warszawskich – wszystko o ewenemencie na światową skalę, jakim było bojowe i ewakuacyjne zastosowanie w Powstaniu sieci miejskich kanałów. Przedstawiamy tajemnice mrocznego labiryntu, w którym musieli się poruszać powstańcy. Materiałowi towarzyszy niepowtarzalna infografika.

Akcja Burza – Czy mogliśmy pokonać Niemców? Czy Armia Krajowa w 1944 roku miała potencjał wystarczający do wyswobodzenia kraju i jakiekolwiek szanse na realizację założeń planu „Burzy”?

Wojciech Jaruzelski – aparatczyk doskonały. 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989? Co łączy te daty? To proste – za każdym razem Jaruzelski awansował. Jego kariera w PRL wiodła tylko w jednym kierunku – w górę.

Królowie transformacji – przypominamy aferę ART-B i złote dni Bagsika i Gąsiorowskiego – czasy, gdy pod ich skrzydła garnęli się polscy artyści, politycy i dziennikarze.

W niewyjaśnionych okolicznościach – dający do myślenia katalog najbardziej tajemniczych zabójstw i samobójstw początków III RP.

Lato w PRL – Kaowcy, wczasy, kempingi, zatłoczone pociągi i pekaesy – czyli zapomniane oblicza wypoczynku w Polsce Ludowej.

Prawdziwa historia „Tulipana” – 2000 kobiet i 27 ucieczek Jerzego Kalibabki, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta czasów PRL. To naprawdę nie był tylko film.

Tajemnice Harendy – wszystko o szaleństwach zakopiańskiej bohemy w Dwudziestoleciu.

ŚWIAT

Kulisy puczu Janajewa Czy na skutek przewrotu w Moskwie Związek Radziecki mógł przetrwać? Do czego nie posunęli się twardogłowi?

Wojny propagandowe – Antony Beevor o zmieniających się strategiach reżimowych propagandystów.

Twarze Cosa Nostry – tajemnice najpotężniejszej organizacji przestępczej w historii świata.

1913 – ostatni rok Belle Epoque

POP

Elizabeth Taylor – ikona stylu

Duński Trójkąt – piękna Matylda, szalony król i ktoś jeszcze

Historia maszyn do szycia

Kostka Rubika, Laserowa harfa, Tchoukball, Świątynia Lotosu – i wiele innych ciekawostek z historii popkultury.

Miłej lektury!

_______________________________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj: E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Więcej o miesięczniku i jego regionalnych wersjach możesz dowiedzieć się tutaj: NASZA HISTORIA.PL

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU

 

Nasza Historia Opole 7-8Nasza Historia  w najnowszym podwójnym numerze na lato przygotowała dla Państwa porcję historycznych lektur przez wielkie „L”.

Temat okładkowy nawiązuje do powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Opolszczyznę w lipcu 1997 r. Oprócz tego czytelnicy znajdą w tym wydaniu porcję tekstów o przeszłości Śląska i Śląska Opolskiego, historii naszego kraju, o historii powszechnej (współpracujemy z redakcją londyńskiego The Times) oraz o historii popularnej.

Oto, co przygotowaliśmy dla Państwa do czytania w najnowszym wydaniu magazynu:

OPOLE

Lekcja pokory od natury. Rok 1997 Opolszczyzna zapamięta bardzo długo. W powodzi, która wtedy nawiedziła region, zginęło 10 osób, woda zalała 100 tysięcy hektarów ziemi, podtopionych zostało 20 miast województwa. Ale gdy wielka fala ustąpiła po sześciu dniach, emocje nią wywołane dalej trzymały mieszkańców. Do dzisiaj nikt nie wyjaśnił, dlaczego informacja o powodzi została podana 24 godziny później niż mogła i powinna być przekazana.

Tragiczne losy śląskiego złota. 4 września 1939 r. ze Śląska wywieziono tonę złota, będącą w depozycie Banku Polskiego. Kruszec przez Warszawę rozpoczął podróż po całym świecie, odwiedzając m.in. Bejrut, Dakar, Tulon. Gdzie jest dziś?

Prusko-austriacka bitwa o Śląsk. Pod Małujowicami doszło do starcia potężnych armii Prus i Austrii. Bitwa, która rozegrała się w 1741 r. rozstrzygnęła o przyszłości Śląska na następne 200 lat.

POLSKA

Podziemna wojna Powstańców Warszawskich – wszystko o ewenemencie na światową skalę, jakim było bojowe i ewakuacyjne zastosowanie w Powstaniu sieci miejskich kanałów. Przedstawiamy tajemnice mrocznego labiryntu, w którym musieli się poruszać powstańcy. Materiałowi towarzyszy niepowtarzalna infografika.

Akcja Burza – Czy mogliśmy pokonać Niemców? Czy Armia Krajowa w 1944 roku miała potencjał wystarczający do wyswobodzenia kraju i jakiekolwiek szanse na realizację założeń planu „Burzy”?

Wojciech Jaruzelski – aparatczyk doskonały. 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989? Co łączy te daty? To proste – za każdym razem Jaruzelski awansował. Jego kariera w PRL wiodła tylko w jednym kierunku – w górę.

Królowie transformacji – przypominamy aferę ART-B i złote dni Bagsika i Gąsiorowskiego – czasy, gdy pod ich skrzydła garnęli się polscy artyści, politycy i dziennikarze.

W niewyjaśnionych okolicznościach – dający do myślenia katalog najbardziej tajemniczych zabójstw i samobójstw początków III RP.

Lato w PRL – Kaowcy, wczasy, kempingi, zatłoczone pociągi i pekaesy – czyli zapomniane oblicza wypoczynku w Polsce Ludowej.

Prawdziwa historia „Tulipana” – 2000 kobiet i 27 ucieczek Jerzego Kalibabki, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta czasów PRL. To naprawdę nie był tylko film.

Tajemnice Harendy – wszystko o szaleństwach zakopiańskiej bohemy w Dwudziestoleciu.

ŚWIAT

Kulisy puczu Janajewa Czy na skutek przewrotu w Moskwie Związek Radziecki mógł przetrwać? Do czego nie posunęli się twardogłowi?

Wojny propagandowe – Antony Beevor o zmieniających się strategiach reżimowych propagandystów.

Twarze Cosa Nostry – tajemnice najpotężniejszej organizacji przestępczej w historii świata.

1913 – ostatni rok Belle Epoque

POP

Elizabeth Taylor – ikona stylu

Duński Trójkąt – piękna Matylda, szalony król i ktoś jeszcze

Historia maszyn do szycia

Kostka Rubika, Laserowa harfa, Tchoukball, Świątynia Lotosu – i wiele innych ciekawostek z historii popkultury.

Miłej lektury!

______________________________________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj: E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Więcej o miesięczniku i jego regionalnych wersjach możesz dowiedzieć się tutaj: NASZA HISTORIA.PL

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU

 

Nasza Historia Kraków 7-8Wakacyjne wydanie „Naszej Historii”, które będzie można kupić w lipcu i sierpniu, to duża dawka pozytywnej energii na lato oraz letni zastrzyk pełen zajmujących historii o naszej wspólnej przeszłości.

Tematem przewodnim tego numeru jest siła jednostki w kształtowaniu krakowskiej rzeczywistości – jak jedna wybitna postać potrafi zmienić bieg rzeczy w mieście. Poza tym mona przeczytać o historii naszego kraju, o historii powszechnej (współpracujemy z redakcją londyńskiego The Times) oraz o historii popularnej.

Oto, co przygotowaliśmy dla Państwa do czytania w najnowszym wydaniu magazynu:

KRAKÓW

Juliusz Leo – krakowski wizjoner. Pierwszy prezydent Krakowa, który miał autentyczną wizję rozwoju miasta. Powiększył je o Podgórze, zelektryfikował śródmieście, uporządkował budżet miasta. To za jego czasów powstały kluby piłkarskie: Wisła i Cracovia, a także pierwsza drużyna skautów. Aż dziw, że Leo do dziś nie ma w Krakowie pomnika.

Wszystkie krakowskie powodzie. Mieszkańcy miasta katastrofalnych skutków wielkiej wody obawiali się już w XII wieku. Wprawdzie Kraków nie jest bardziej narażony na powodzie niż inne miejscowości leżące nad Wisłą – ale za to w tym mieście wylewy rzeki są bardziej gwałtowne.

Czarna śmierć spadła na miasto. Rok 1652 zapisał się dramatycznie w historii Krakowa. Zimą dotarła do niego dżuma. Kto nie zdążył uciec, padał jej ofiarą. Szacuje się, że zmarło wtedy ponad 20 tys. krakowian. Niemal połowa mieszkańców miasta.

POLSKA

Podziemna wojna Powstańców Warszawskich – wszystko o ewenemencie na światową skalę, jakim było bojowe i ewakuacyjne zastosowanie w Powstaniu sieci miejskich kanałów. Przedstawiamy tajemnice mrocznego labiryntu, w którym musieli się poruszać powstańcy. Materiałowi towarzyszy niepowtarzalna infografika.

Akcja Burza – Czy mogliśmy pokonać Niemców? Czy Armia Krajowa w 1944 roku miała potencjał wystarczający do wyswobodzenia kraju i jakiekolwiek szanse na realizację założeń planu „Burzy”?

Wojciech Jaruzelski – aparatczyk doskonały. 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989? Co łączy te daty? To proste – za każdym razem Jaruzelski awansował. Jego kariera w PRL wiodła tylko w jednym kierunku – w górę.

Królowie transformacji – przypominamy aferę ART-B i złote dni Bagsika i Gąsiorowskiego – czasy, gdy pod ich skrzydła garnęli się polscy artyści, politycy i dziennikarze.

W niewyjaśnionych okolicznościach – dający do myślenia katalog najbardziej tajemniczych zabójstw i samobójstw początków III RP.

Lato w PRL – Kaowcy, wczasy, kempingi, zatłoczone pociągi i pekaesy – czyli zapomniane oblicza wypoczynku w Polsce Ludowej.

Prawdziwa historia „Tulipana” – 2000 kobiet i 27 ucieczek Jerzego Kalibabki, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta czasów PRL. To naprawdę nie był tylko film.

Tajemnice Harendy – wszystko o szaleństwach zakopiańskiej bohemy w Dwudziestoleciu.

ŚWIAT

Kulisy puczu Janajewa Czy na skutek przewrotu w Moskwie Związek Radziecki mógł przetrwać? Do czego nie posunęli się twardogłowi?

Wojny propagandowe – Antony Beevor o zmieniających się strategiach reżimowych propagandystów.

Twarze Cosa Nostry – tajemnice najpotężniejszej organizacji przestępczej w historii świata.

1913 – ostatni rok Belle Epoque

POP

Elizabeth Taylor – ikona stylu

Duński Trójkąt – piękna Matylda, szalony król i ktoś jeszcze

Historia maszyn do szycia

Kostka Rubika, Laserowa harfa, Tchoukball, Świątynia Lotosu – i wiele innych ciekawostek z historii popkultury.

Miłej lektury!

______________________________________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj: E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Więcej o miesięczniku i jego regionalnych wersjach możesz dowiedzieć się tutaj: NASZA HISTORIA.PL

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU