Archiwum kategorii: Bez kategorii

*REGULAMIN KONKURSU NA LATO*

IMG_20140604_200639

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs na lato” dalej zwany jest: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na Facebookowym profilu magazynu Nasza Historia.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 4 lipca 2014, a zakończy najpóźniej dnia 4 lipca 2014 roku (o godzinie 23:59). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 5 lipca 2014 roku.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest/zostanie Fanem profilu magazynu Nasza Historia na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu magazynu Nasza Historia i tym samym zyskała status Fana

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Nagrodami w Konkursie są trzy egzemplarze książki ‚1913, rok przed burzą” Floriana Illiesa

2. Nagrodę zdobędą ci Uczestnicy, którzy jako pierwsi poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe: Ile książek znajduje się w dorobku autora powieści „1913, rok przed burzą”?

3. Zadaniem Uczestników jest przesłanie, w komentarzu pod postem informującym o Konkursie, na profilu Naszej Historii, poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o zwycięstwie w komentarzu pod wpisem informującym o konkursie na profilu Naszej Historii, w dniu zakończenia Konkursu lub wcześniej, jeśli zostanie udzielonych dziesięć poprawnych odpowiedzi.

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe w prywatnej wiadomości do Naszej Historii, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

9. Przekazanie nagrody nastąpi drogą pocztową.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2.  Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://blogi.polskatimes.pl/naszahistoria/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.

7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fan page na portalu Facebook

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Warszawa, Jesień 1939” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na Facebookowym profilu magazynu Nasza Historia.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 3 kwietnia 2014, a zakończy dnia 5 kwietnia 2014 roku (o godzinie 12:00). Wyniki będą podawane każdego dnia trwania konkursu o godzinie 12:00.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest/zostanie Fanem profilu magazynu Nasza Historia na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu magazynu Nasza Historia i tym samym zyskała status Fana

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Nagrodą w Konkursie są trzy egzemplarze albumu „Warszawa, Jesień 1939” wydana przez Polskapresse.

2. O zwycięstwie decyduje najszybsze i poprawne wykonanie zadania konkursowego.

3. Jeden dzień trwania Konkursu to jedno zadanie konkursowe i jedna nagroda do zdobycia.

4. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu przez użytkownika na swoim profilu na Facebooku konkursowego Historycznego Zdjęcia Dnia oraz przesłanie, w prywatnej wiadomości na Facebooku do Naszej Historii odpowiedzi jakie miejsce przedstawia zdjęcie konkursowe.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej wiadomości, jak również jego imię i pierwsza litera nazwiska zostaną ujawnione na publicznym profilu Naszej Historii, każdego dnia trwania konkursu o godzinie 12:00

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

9. Przekazanie nagrody nastąpi drogą pocztową.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2.  Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

 

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://blogi.polskatimes.pl/naszahistoria/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.

7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fan page na portalu Facebook

 

Zrzut ekranu 2014-03-31 o 12.43.37Wieża Eiffla – jeden z najbardziej znanych symboli Paryża – została otwarta 125 lat temu, 31 marca 1889 r., z okazji paryskiej Wystawy Światowej. W momencie wybudowania była najwyższą wieżą na świecie. Wzbudzała jednak kontrowersje wśród mieszkańców Paryża.

W momencie otwarcia, Wieża Eiffla była nie tylko największą wieżą na świecie – do 1930 r. i ukończenia budowy Chrysler Building w Nowym Jorku – i jedną z najwyższych budowli w Paryżu. Szybko stała się także jednym z najbardziej kontrowersyjnych obiektów w stolicy Francji, przywiązanej do tradycyjnego, stonowanego budownictwa.

Konstrukcja według projektu Gustave’a Eiffela kierowała się ku przyszłości, miała być znakiem nadejścia nowej epoki w cywilizacji Zachodu. Jej otwarcie miało także upamiętnić setną rocznicą rewolucji francuskiej, która obaliła monarchię i zbudowała polityczne ramy nowoczesności.

18 tysięcy metalowych części i 2,5 miliona nitów, 9 tysięcy ton żelaza, 300 metrów wysokości – to wymiary jednego z najsłynniejszych symboli Paryża; rozpoznawalnego bardziej niż katedra Notre Dame, Luwr, czerwony młyn z Moulin Rouge czy kościół Sacre-Coeur na wzgórzu Montmartre. Pierwotnymi pomysłodawcami projektu byli Maurice Koechlin i Emile Nouguier, pracownicy w biurze Gustave’a Eiffela. Samą budową kierował Koechlin.

Wieża powstała z okazji paryskiej Wystawy Światowej, mając za zadanie prezentację Francji jako kraju zaawansowanego technicznie i inżyniersko, nowoczesnego, gotowego do przyjęcia roli europejskiego lidera w nowym wieku. Gigantyczna konstrukcja stanęła na Polach Marsowych, w zachodniej części miasta. Plan zakładał, że po 20 latach zostanie rozebrana.

„Wznoszę dla Paryża, dla Francji, dla świata tę oto wieżę ze stali. Będzie to najwyższa wieża na świecie” – zapowiadał Eiffel. Część Paryżan nienawidziła jednak wieży; XIX-wieczni architekci potępili ją za nadmierne wykorzystanie żelaza, uznawanego za nieszlachetny materiał budowlany.

Pisarz Guy de Maupassant pisał, że codziennie jada posiłki w mieszczącej się na niej restauracji: „to jedyne miejsce, z którego jej nie widać” – tłumaczył. „Opuszczam Francję i Paryż, wieża Eiffla zbyt silnie działa mi na nerwy” – oświadczył. Emile Zola określił ją mianem „merkantylnego płodu” i przewidywał, że „zmiażdży Notre Dame swą barbarzyńską masą”. Paryska ulica nazywała wieżę „nieudaną latarnią uliczną”, „fabryczną rurą” czy też „szkieletem dzwonnicy”.

Niemiecki filozof Walter Benjamin w swoim dziele „Pasaże” ocenił: „Znamienne dla tej najsłynniejszej budowli stulecia jest to, że przy całym swym ogromie (…) sprawia wrażenie bibelotu, co bierze się stąd, że lichy zmysł artystyczny tej epoki umiał myśleć jedynie w kategoriach sztuki rodzajowej i filigranowej”.

Intelektualiści, artyści, robotnicy i drobnomieszczanie podpisywali petycje, domagając się zniknięcia żelaznej konstrukcji. Bezskutecznie. Podkreślali przede wszystkim, że zginą ludzie, gdy kolos runie – a że runie, nie mieli wątpliwości. Protestowali już w trakcie budowy, usiłując doprowadzić do jej odwołania.

14 lutego 1887 r. dziennik „Le Temps” opublikował „Protest artystów”: „My pisarze, malarze, rzeźbiarze, architekci, zgłaszamy protest – w imieniu zagrożonej francuskiej sztuki i historii – przeciwko wystawieniu w samym sercu naszej stolicy niepotrzebnej i monstrualnej wieży Eiffla (…) która swym barbarzyńskim ogromem przytłacza Notre-Dame, Sainte-Chapelle, Tour Saint-Jacques – wszystkie nasze upokorzone pomniki, wszystkie nasze pomniejszone budowle”.

Budowa trwała jednak dalej, po 10 godzin dziennie aż 31 marca 1889 roku Eiffel mógł wywiesić francuską flagę na szczycie swojej wieży. Akompaniowały mu salwy z 25 karabinów. Po zmroku uruchomiono świetlną iluminację, wydobywającą z mroku kształt budowli. Tradycja ta przetrwała do dziś.

Eiffel jednak nie chciał rozstać się z urzeczywistnieniem swojego projektu po ledwie 20 latach. Aby uniemożliwić rozbiórkę wieży, założył na niej laboratorium meteorologiczne. Od demontażu ocaliły ją także udane próby z telegrafem bezprzewodowym, umieszczonym na jej szczycie, później pierwsze eksperymenty z transmisją telewizyjną w 1935 r. W latach I wojny światowej Wieża zapewniła Paryżowi kontakt z posterunkami francuskimi, rozmieszczonymi na granicy z Niemcami.

W okresie okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, wieża została zamknięta dla zwiedzających. Niemieccy żołnierze wdrapali się na jej szczyt by zawiesić flagę ze swastyką, jednak wiatr zerwał ją po ledwie kilku godzinach powiewania nad Paryżem. W 1944 r., na wieść o zbliżających się do miasta wojskach alianckich, Hitler rozkazał zburzyć Wieżę, wraz z całym miastem, jednak jego rozkaz został zignorowany.

Koszt budowy – ówczesne niecałe 8 milionów franków – zwrócił się już po pięciu miesiącach od otwarcia wieży. Dziś jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji Paryża.

(PAP)

 

 

Nasza Historia - 2014-03-01 : A4 - WA - Historia : 1 : Strona 1 (A4 - WA - Historia)Od czego pochodzi słowo cinkciarze? Jak mogłaby wyglądać stolica, gdyby zrealizowano wszystkie plany jej rozbudowy? Jak z perspektywy jednego człowieka wyglądało sto lat w dziejach Warszawy? To tylko kilka pytań, na które znajdą Państwo odpowiedź w nowym wydaniu magazynu Nasza Historia. Oto wszystkie tematy:

REGION:

 • 1968. Ostatnie „Złote żniwa” – Jak antysemici z PZPR wygnali z Polski ostatnich Żydów by zająć ich miejsce.
 • Warszawskie utopie, czyli stolica na nowo – O planach budowy Warszawy, których nigdy nie zrealizowano
 • Mord na Foksal – Zamach, który zmienił II RP 
 • Cały wiek w Warszawie – Historia Kordiana Tarasiewicza, który przez 103 lata życia, był świadkiem dziejów stolicy
 • „Czincz many”, czyli cinkciarski biznes w stolicy – O tajnej pracy cinkciarzy. Jak zarabiali na czarnym rynku.
 • Dziekanowski. Legenda futbolu, legenda Legii – Niepokorny i niespełniony. Piłkarz – celebryta lat 80. 
 • „Do dziś słyszę te melodie” – o swej Warszawie opowiada muzyk Tomasz Lipiński

KRAJ:

 • Kukliński na celowniku – Kim naprawdę był pułkownik Kukliński? Opowiadamy o jego wzlotach, upadkach i teoriach spiskowych przez lata tworzących się wokół jego osoby.
 • Plan zagłady Układu Warszawskiego – O tym jaka byłaby rola Polski gdyby doszło do wybuchu III Wojny Światowej i jak Ryszard Kukliński pchnął świat na inne tory przekazując Amerykanom tajne plany Sowietów.
 • Wielka Ucieczka. Jak to było naprawdę? – Ich historia stała się inspiracją do stworzenia amerykańskiego filmu „Wielka ucieczka”.  My szczegółowo prezentujemy ten najbardziej spektakularny epizod II wojny światowej, opisując jak alianccy lotnicy wydostali się ze Stalagu Luft 3 w Żeganiu.
 • Od gitowca do pankowca –  Bikiniarze za Gomułki, skinheadzi w epoce Gierka czy depsze za Jaruzelskiego – wszystko o subkulturach PRL-u
 • Na co mężczyzna pozwalał kobiecie – Królowa kuchni i opiekunka domowego ogniska – przez wieki taka właśnie była władza i rola kobiety. Przedstawiamy porady, często absurdalne z dzisiejszej perspektywy, dla dobrych żon.
 • Elektronika przeciw SB – O wynalazkach Solidarności i roli nowoczesnych technologii w  walce o wolność.
 • Mickiewicz bez cenzury i bez pruderii. – Wieszcz zdemaskowany. Oto mężczyzna z krwi i kości ze swoimi poglądami, słabościami i pragnieniami. Przedstawiamy te fakty, o których milczą podręczniki do literatury.
 • Misja Prymasa Polski w ZSRR – Paweł Kowal, specjalnie dla Naszej Historii, opisuje kulisy dyplomatycznej wizyty kardynała Józefa Glempa do Moskwy i Kijowa z okazji tysiąclecia chrztu Rusi w latach 80. ubiegłego wieku.
 • Polska najwyższa wartość – Felieton profesora Zdzisława Najdera o tym jaki wpływ miała na niego postać Marszałka Piłsudskiego

ŚWIAT: 

 • Największa klęska Specnazu – Opisujemy krwawe starcie w wąwozie Marawara w wojnie afgańskiej, zakończone zagładą elitarnej jednostki Armii Czerwonej.
 • Jak Hitler uniknął zabójczej pułapki. – Wielokrotnie próbowano przeprowadzić zamach na Hitlera, za każdym razem z tak samo mizernym skutkiem. Opisujemy jak potoczyła się akcja zamachu w monachijskiej piwiarni, który mógł zmienić losy świata.
 • Przekręt, czyli historie największych hochsztaplerów – Piramidy finansowe, pranie brudnych pieniędzy, defraudacje, podrabianie obligacji i wiele innych pomysłów na to jak ukraść, oszukać i się wzbogacić.  Opisujemy największe przekręty ostatniego wieku.
 • Lekarz Napoleona. – opowieść o człowieku, który zrewolucjonizował chirurgię.
 • O krok od wybuchu wojny nuklearnej – felieton Jacka Stawiskiego, który zdradza kulisy konfliktu między USA a Koreą Północną

HISTORIA POPKULTURY:

 • Jean Harlow – Burzliwe życie platynowej blondynki
 • Moda, sport, rozrywka, czyli  m.in. pop – art look, decydujący moment w fotografii czy trudne dzieje prostego wynalazku, jakim jest długopis
 • Recenzje najnowszych pozycji wydawniczych i filmów historycznych
 • Miłosna strategia, w wykonaniu Napoleona Bonaparte

okładka WarszawaWarszawska tragedia przez ponad 30. owiana była tajemnicą. W najnowszym wydaniu Naszej Historii wjaśniamy co ukrywały władze PRL i jakie były prawdziwe przyczyny wybuchu w PKO Rotunda. Co jeszcze można znaleźć w bieżącym numerze magazynu?

REGION:

 • Kamienica w Alei Róż 7. Tam mieszkali Cyrankiewicz, Bagsik, Sekuła, “Wicek” i profesor Czochralski. Dlaczego ten adres był aż tak pożądany?
 •  Tajemnica wybuchu w Rotundzie. 35 lat temu w wyniku eksplozji w centrum Warszawy zginęło 50 osób. Dlaczego władze PRL tuszowały przyczyny katastrofy?
 •  Polska Rzeczpospolita Klubowa. Przedstawiamy nocne życie Warszawy w czasach realnego socjalizmu.
 •  Jak się mówi po warsiawsku? Prawdziwa historia warszawskiej gwary.
 •  Tasiemka i jego interesy na Kercelaku. Ile legendarny ganster Międzywojnia brał od straganu, ile od domu publicznego. Jak karał opornych.
 •  Szlenkierowie. Pierwszy rozdział naszej historii warszawskich rodów
 •  Tajemnica korków w Warszawie. Stolica wciaż pozostaje w żelaznym uścisku Okopów Lubomirskiego z XVIII wieku.
 •  „Na zawsze śrómieście Południowe”  – taki tatuaż nosi na ramieniu windsurferka Zofia Noceti – Klepacka. W wywiadzie dla Naszej Historii opowiada o swojej Warszawie 

KRAJ:

 • Kulisy rozmów w Magdalence  – Szczegóły budzących do dziś kontrowersje spotkań komunistów z działaczami Solidarności. To tam zaczął się proces, który doprowadził do obrad Okrągłego Stołu. 
 • Tajemnice generała Kiszczaka architekta porozumień miedzy opozycją a władzą.
 • Orkiestra życia w krainie śmierci, czyli wirtuozki z Auschwitz. O tym jak muzyka pozwalała przetrwać w miejscu, gdzie życie nie miało żadnej wartości
 • Jakość „dwójki” to niestety mit – mówi w wywiadzie dla Naszej Historii o swoich poprzednikach z II RP były as wywiadu Marian Zacharski. 
 • Tajna wojna Polski i Niemiec w Prusach – o sukcesach i porażkach polskiego wywiadu działającego na terenie Prus Wschodnich.
 • Dyzmowie całkiem realni, czyli o aferach II RP. 90 lat po słynnej reformie Władysława Grabskiego przypominamy jak nowa waluta ustabilizowała polską gospodarkę i nie zakończyła gospodarczych afer międzywojnia.
 • Zofia Potocka – przebiegła, rozpustna i piękna. Historia kobiety, która wiedziała jak wykorzystać swoje względy w osiągnięciu upragnionych celów
 • Czarni huzarzy, czyli jeźdźcy czaszki – o stacjonującym w Gdańsku elitarnym pruskim pułku.
 • Zbrodniarki II RP – mrożące krew w żyłach historie dzieciobójczyń, które wstrząsnęły opinią publiczną i były pożywką dla gazet w Polsce międzywojennej.
 • Wypełnić lukę idei – rozmowa z profesor Jadwidze Staniszkis, dla której największymi inspiracjami historycznymi były osoby, które „wprowadzały napięcie intelektualne do swojej epoki.”

ŚWIAT:

 • Dni grozy Leningraduwspomnienia tych, którym udało się przeżyć trwające ponad dwa i pół roku oblężenie, które pociągnęło za sobą 100 tysięcy ofiar.
 • Faszyści z Europy Środkowej – powojenne dzieje Rumunii, Słowacji, Chorwacji i wielu innych krajów, gdzie przywództwo przejmowali wodzowie wzorujący się na Hitlerze.
 • Ostatnia bitwa Indian w Ameryce – 1972 roku po raz ostatni Indianie z plemienia Siuksów powzięli walkę o swoje prawa. Na miejsce walki z amerykańską policją wybrali tereny, na których w XIX wieku doszło do największej rzezi Indian.
 • Jak zmieniał się ideał piękna? Zaglądamy na XX- wieczne wybiegi, na których co dekadę zmieniał się symbol kobiecości i ikony stylu.

HISTORIA POPKULTURY:

 • Moda, sport, rozrywka, w których przedstawiamy m.in. historię stanika, najdroższe perfumy świata, czy drink – symbol Nowego Orleanu.
 • Historia obiektu pożądania każdego mężczyzny, czyli rzecz o konsolach do gier 
 • Sportowe kalendarium przed Zimowymi Igrzyskami w Soczi
 • Kuchnia staropolska o symbolu narodowym jakim jest ziemniak

Zapraszamy do lektury!

okładka KrakówKraków jak Troja, Bizancjum i Jerozolima? Dokładnie tak!  W najnowszym numerze Naszej Historii można dowiedzieć się co łączy Gród Kraka ze wspomnianymi miejscami. Jakie jeszcze tematy znajdą Państwo w bieżącym wydaniu?

REGION:

 • Józef Kałuża i Henryk Reyman – piłkarskie legendy Cracovii i Wisły. Mistrzowie sportu, reprezentanci kraju, olimpijczycy, trenerzy i patrioci w trudnych czasach.
 •  Astrologiczne tajemnice Krakowa. Co nas łączy z Troją, Bizancjum i Jerozolimą?
 •  8 stycznia 1945. Niemcy uciekli, weszli Sowieci. W miejscu swastyk pojawiły się sierpy i młoty. Kraków został wyzwolony i zaraz potem zniewolony.
 •  August III Sas – wbrew pozorom, nie był taki zły. Na Wawelu rozpoczął 30-letnie panowanie, dzięki któremu mogło rozkwitnąć polskie Oświecenie.
 •  Międzywojenny skandal – zuchwała ucieczka bolszewickiego szpiega z więzienia świętego Michała w Krakowie.
 •  500 lat panów krakowskich. To możnowładcy z Małopolski decydowali o sprawach kraju. Każdy Piast i Jagiellon musiał się z nimi liczyć – rozmowa z prof. Kazimierzem Ożogiem.

 

KRAJ:

 • Kulisy rozmów w Magdalence  – Szczegóły budzących do dziś kontrowersje spotkań komunistów z działaczami Solidarności. To tam zaczął się proces, który doprowadził do obrad Okrągłego Stołu. 
 • Tajemnice generała Kiszczaka architekta porozumień miedzy opozycją a władzą.
 • Orkiestra życia w krainie śmierci, czyli wirtuozki z Auschwitz. O tym jak muzyka pozwalała przetrwać w miejscu, gdzie życie nie miało żadnej wartości
 • Jakość „dwójki” to niestety mit – mówi w wywiadzie dla Naszej Historii o swoich poprzednikach z II RP były as wywiadu Marian Zacharski. 
 • Tajna wojna Polski i Niemiec w Prusach – o sukcesach i porażkach polskiego wywiadu działającego na terenie Prus Wschodnich.
 • Dyzmowie całkiem realni, czyli o aferach II RP. 90 lat po słynnej reformie Władysława Grabskiego przypominamy jak nowa waluta ustabilizowała polską gospodarkę i nie zakończyła gospodarczych afer międzywojnia.
 • Zofia Potocka – przebiegła, rozpustna i piękna. Historia kobiety, która wiedziała jak wykorzystać swoje względy w osiągnięciu upragnionych celów
 • Czarni huzarzy, czyli jeźdźcy czaszki – o stacjonującym w Gdańsku elitarnym pruskim pułku.
 • Zbrodniarki II RP – mrożące krew w żyłach historie dzieciobójczyń, które wstrząsnęły opinią publiczną i były pożywką dla gazet w Polsce międzywojennej.
 • Wypełnić lukę idei – rozmowa z profesor Jadwidze Staniszkis, dla której największymi inspiracjami historycznymi były osoby, które „wprowadzały napięcie intelektualne do swojej epoki.”

ŚWIAT:

 • Dni grozy Leningraduwspomnienia tych, którym udało się przeżyć trwające ponad dwa i pół roku oblężenie, które pociągnęło za sobą 100 tysięcy ofiar.
 • Faszyści z Europy Środkowej – powojenne dzieje Rumunii, Słowacji, Chorwacji i wielu innych krajów, gdzie przywództwo przejmowali wodzowie wzorujący się na Hitlerze.
 • Ostatnia bitwa Indian w Ameryce – 1972 roku po raz ostatni Indianie z plemienia Siuksów powzięli walkę o swoje prawa. Na miejsce walki z amerykańską policją wybrali tereny, na których w XIX wieku doszło do największej rzezi Indian.
 • Jak zmieniał się ideał piękna? Zaglądamy na XX- wieczne wybiegi, na których co dekadę zmieniał się symbol kobiecości i ikony stylu.

HISTORIA POPKULTURY:

 • Moda, sport, rozrywka, w których przedstawiamy m.in. historię stanika, najdroższe perfumy świata, czy drink – symbol Nowego Orleanu.
 • Historia obiektu pożądania każdego mężczyzny, czyli rzecz o konsolach do gier 
 • Sportowe kalendarium przed Zimowymi Igrzyskami w Soczi
 • Kuchnia staropolska o symbolu narodowym jakim jest ziemniak

Zapraszamy do lektury!

okładka LublinŁupiony, urządzany, odbudowany – dzieje Lublina pisane przez pryzmat historii naszego kraju. W najnowszym numerze Naszej Historii opowiadamy właśnie o tych momentach, które miały wpływ na kształt miasta w ciągu wieków. A o czym jeszcze można przeczytać w magazynie? 

REGION:

 • 1954: Bierut Lublin odbudowuje – 1700 osób na lubelskim Podzamczu i Starym Mieście, ściągniętych do pracy na czyn społeczny. Wszystko z okazji centralnych obchodów X-lecia Polski Ludowej.
 •  Lublin w cieniu czarnej swastyki – czyli o tym jak Niemcy urządzali sobie miasto w latach 1939-1944
 •  Jak Szwedzi złupili Lublin – w czasie potopu mieszczanie próbowali sobie kupić spokój. Nic z tego – Szwedzi wywieźli nawet miejski wodociąg!
 •  Sąd nad Seidlerem – długoletni rektor UMCS do dziś budzi skrajne emocje. Dla jednych komunistyczny kolaborant, dla innych budowniczy wielkości lubelskiej uczelni.
 •  Lubelski rynek płatnej miłości – przed wojną, co chwilę, całym miastem wstrząsały doniesienie o handlu żywym towarem. A żydowska gazeta rozpisywała się o rynku płatnej miłości.

KRAJ:

 • Kulisy rozmów w Magdalence  – Szczegóły budzących do dziś kontrowersje spotkań komunistów z działaczami Solidarności. To tam zaczął się proces, który doprowadził do obrad Okrągłego Stołu. 
 • Tajemnice generała Kiszczaka architekta porozumień miedzy opozycją a władzą.
 • Orkiestra życia w krainie śmierci, czyli wirtuozki z Auschwitz. O tym jak muzyka pozwalała przetrwać w miejscu, gdzie życie nie miało żadnej wartości
 • Jakość „dwójki” to niestety mit – mówi w wywiadzie dla Naszej Historii o swoich poprzednikach z II RP były as wywiadu Marian Zacharski. 
 • Tajna wojna Polski i Niemiec w Prusach – o sukcesach i porażkach polskiego wywiadu działającego na terenie Prus Wschodnich.
 • Dyzmowie całkiem realni, czyli o aferach II RP. 90 lat po słynnej reformie Władysława Grabskiego przypominamy jak nowa waluta ustabilizowała polską gospodarkę i nie zakończyła gospodarczych afer międzywojnia.
 • Zofia Potocka – przebiegła, rozpustna i piękna. Historia kobiety, która wiedziała jak wykorzystać swoje względy w osiągnięciu upragnionych celów
 • Czarni huzarzy, czyli jeźdźcy czaszki – o stacjonującym w Gdańsku elitarnym pruskim pułku.
 • Zbrodniarki II RP – mrożące krew w żyłach historie dzieciobójczyń, które wstrząsnęły opinią publiczną i były pożywką dla gazet w Polsce międzywojennej.
 • Wypełnić lukę idei – rozmowa z profesor Jadwidze Staniszkis, dla której największymi inspiracjami historycznymi były osoby, które „wprowadzały napięcie intelektualne do swojej epoki.”

ŚWIAT:

 • Dni grozy Leningraduwspomnienia tych, którym udało się przeżyć trwające ponad dwa i pół roku oblężenie, które pociągnęło za sobą 100 tysięcy ofiar.
 • Faszyści z Europy Środkowej – powojenne dzieje Rumunii, Słowacji, Chorwacji i wielu innych krajów, gdzie przywództwo przejmowali wodzowie wzorujący się na Hitlerze.
 • Ostatnia bitwa Indian w Ameryce – 1972 roku po raz ostatni Indianie z plemienia Siuksów powzięli walkę o swoje prawa. Na miejsce walki z amerykańską policją wybrali tereny, na których w XIX wieku doszło do największej rzezi Indian.
 • Jak zmieniał się ideał piękna? Zaglądamy na XX- wieczne wybiegi, na których co dekadę zmieniał się symbol kobiecości i ikony stylu.

HISTORIA POPKULTURY:

 • Moda, sport, rozrywka, w których przedstawiamy m.in. historię stanika, najdroższe perfumy świata, czy drink – symbol Nowego Orleanu.
 • Historia obiektu pożądania każdego mężczyzny, czyli rzecz o konsolach do gier 
 • Sportowe kalendarium przed Zimowymi Igrzyskami w Soczi
 • Kuchnia staropolska o symbolu narodowym jakim jest ziemniak

Zapraszamy do lektury!

 

Nasza Historia nigdy się nie powtarza. I do tego w każdym regionie Polski jest inna. Przedstawiamy osiem regionalnych wydań pierwszego numeru Naszej Historii. Nasz nowy magazyn jest jedynym w Polsce miesięcznikiem historycznym, który pamiętając o dziejach naszego państwa i historii powszechnej przedstawia przeszłość także z perspektywy lokalnej. Z Naszą Historią współpracują najlepsze dzienniki regionalne w Polsce. Dzięki temu piszą dla nas profesjonalni dziennikarze historyczni, którzy znają swoje miasta i regiony… jak własną kieszeń. Zapraszamy do zapoznania się z treścią wszystkich naszych wydań. Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania w Twoim regionie.

WARSZAWA I KRAJ

Nasza Historia - Warszawa - Polska The Times

SPIS TREŚCI

W Warszawie współpracujemy z Polską The Times

___________________________

TRÓJMIASTO I POMORZE

Nasza Historia - Gdańsk - Dziennik Bałtycki

SPIS TREŚCI

Na Pomorzu współpracujemy z Dziennikiem Bałtyckim

___________________________

ŚLĄSK

Nasza Historia - Katowice - Dziennik Zachodni

SPIS TREŚCI

Na Śląsku współpracujemy z Dziennikiem Zachodnim

___________________________

POZNAŃ I WIELKOPOLSKA

Nasza Historia - Poznań - Głos Wielkopolski

SPIS TREŚCI

W Poznaniu współpracujemy z Głosem Wielkopolskim

___________________________

ŁÓDŹ I REGION

Historia - Łódź - Dziennik Łódzki

SPIS TREŚCI

W Łodzi i regionie współpracujemy z Dziennikiem Łódzkim

___________________________

WROCŁAW I DOLNY ŚLĄSK

Nasza Historia - Wrocław - Gazeta Wrocławska

SPIS TREŚCI

Na Dolnym Śląsku współpracujemy z Gazetą Wrocławską

___________________________

KRAKÓW I MAŁOPOLSKA

Nasza Historia - Kraków - Dziennik Polski - Gazeta Krakowska

SPIS TREŚCI

W Krakowie współpracujemy z Dziennikiem Polskim

___________________________

LUBLIN

Nasza Historia - Lublin - Kurier Lubelski

SPIS TREŚCI

W Lublinie współpracujemy z Kurierem Lubelskim

___________________________

NASZA HISTORIA JEST JUŻ DOSTĘPNA W KIOSKACH I SALONIKACH PRASOWYCH W CAŁYM KRAJU. ZAPRASZAMY!

_______________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj:

 E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: 

NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU